Archive

Archive for the ‘مولوی’ Category

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم            زیرا که تویی کارم زیرا که تویی بارم
از قند تو می نوشم با پند تو می کوشم                  من صید جگرخسته تو شیر جگرخوارم
جان من و جان تو گویی که یکی بوده‌ست               سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم
از باغ جمال تو یک بند گیاهم من                          وز خلعت وصل تو یک پاره کلهوارم
بر گرد تو این عالم خار سر دیوار است                     بر بوی گل وصلت خاری است که می خارم
چون خار چنین باشد گلزار تو چون باشد                 ای خورده و ای برده اسرار تو اسرارم
خورشید بود مه را بر چرخ حریف ای جان                 دانم که بنگذاری در مجلس اغیارم
رفتم بر درویشی گفتا که خدا یارت                       گویی به دعای او شد چون تو شهی یارم
دیدم همه عالم را نقش در گرمابه                         ای برده تو دستارم هم سوی تو دست آرم
هر جنس سوی جنسش زنجیر همی‌درد                 من جنس کیم کاین جا در دام گرفتارم
گرد دل من جانا دزدیده همی‌گردی                       دانم که چه می جویی ای دلبر عیارم
در زیر قبا جانا شمعی پنهان داری                        خواهی که زنی آتش در خرمن و انبارم
ای گلشن و گلزارم وی صحت بیمارم                     ای یوسف دیدارم وی رونق بازارم
تو گرد دلم گردان من گرد درت گردان                    در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم
در شادی روی تو گر قصه غم گویم                        گر غم بخورد خونم والله که سزاوارم
بر ضرب دف حکمت این خلق همی‌رقصند               بی‌پرده تو رقصد یک پرده نپندارم
آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا                      پنهان بود این خارش هر جای که می خارم
خامش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو                         ابر شکرافشانم جز قند نمی‌بارم
در آبم و در خاکم در آتش و در بادم                         این چار بگرد من اما نه از این چارم
گه ترکم و گه هندو گه رومی و گه زنگی                 از نقش تو است ای جان اقرارم و انکارم
تبریز دل و جانم با شمس حق است این جا              هر چند به تن اکنون تصدیع نمی‌آرم

موسیقی: سیفی زاده

دسته‌ها:مولوی, عشق و عرفان

تا که اسير و عاشق آن صنم چو جان شدم

12 فوریه 2013 بیان دیدگاه

تا که اسير و عاشق آن صنم چو جان شدم              ديو نيم پری نيم از همه چون نهان شدم
برف بدم گداختم تا که مرا زمين بخورد                     تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم
نيستم از روان ها بر حذرم ز جان ها                       جان نکند حذر ز جان چيست حذر چو جان شدم
آنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو                 تا که چنين به عاقبت بر سر آن گمان شدم
از سر بيخودی دلم داد گواهيی به دست                 اين دل من ز دست شد و آنچه بگفت آن شدم
اين همه ناله های من نيست زمن همه از اوست      کز مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم
گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی             من ز برای اين سخن شهره عاشقان شدم
جان و جهان زعشق تو رفت زدست کار من             من به جهان چه می کنم چون که از اين جهان شدم

آهنگ: همایون شجریان

بت زیبای من

18 اکتبر 2012 بیان دیدگاه

باز رسید آن بت زیبای من                  خرمی این دم و فردای من
در نظرش روشنی چشم من              در رخ او باغ و تماشای من
عاقبت امر به گوشش رسید              بانگ من و نعره و هیهای من
بر درِمن کیست که در می زند؟          جان و جهان است و تمنای من
گر نزند او درِ دل، درد من                  ور نکند یاد من او، وای من
دور مکن سایه خود از سرم               باز مکن سلسله از پای من
ریش تو را سخت گرفته‌ست غم         چیست زبونی تو بابای من
آنِ من است او و به هر جا رود           عاقبت آید سوی صحرای من
جوشش دریای معلق مگر                 از لمع گوهر گویای من
قطره به دریا چو رود، دُر شود             قطره شود بحر به دریای من
ترک غزل گیر و نگر در ازل                 کز ازل آمد غم و سودای من

آهنگ: سراج

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن                ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها             خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن
از من گریز تا تو، هم در بلا نیفتی                   بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده                 بر آب دیده ما، صد سنگ آسیا کن
خیره کشی است ما را، دارد دلی چو خارا        بکشد کسش نگوید: «تدبیر خونبها کن»
بر شاه خوب رویان، واجب وفا نباشد                ای زردروی عاشق، تو صبر کن وفا کن
دردی است غیر مردن، آن را دوا نباشد             پس من چگونه گویم، کاین درد را دوا کن؟
در خواب دوش پیری، در کوی عشق دیدم          با دست اشارتم کرد، که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره، عشقی است چون زمرد      از برق آن زمرد هین دفع اژدها کن
بس کن که بیخودم من، ور تو هنرفزایی             تاریخ بوعلی گو، تنبیه بوالعلا کن

آهنگ: شجریان

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

20 فوریه 2012 بیان دیدگاه

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو                        پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو                      ور ازین بی خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت              آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم گفت      آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت        سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد                   در ره دل چه لطیف ست سفر هیچ مگو
گفتم ای دل چه مه ست این، دل اشارت می کرد   که نه اندازه ی توست این بگذر هیچ مگو
گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است      گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو
گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد             گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
ای نشسته تو درین خانه ی پر نقش و خیال          خیز ازین خانه برو رخت ببر هیچ مگو
گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست      گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

دسته‌ها:مولوی, عشق و عرفان

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

13 فوریه 2012 بیان دیدگاه

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا                یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی           سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی           مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی      قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی          روضه امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی          آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی       پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی           راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

دسته‌ها:مولوی, عشق و عرفان

ای دل شکایتها مکن تا نشنود دلدار من

9 فوریه 2012 بیان دیدگاه

ای دل شکایتها مکن تا نشنود دلدار من                  ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من
ای دل مرو در خون من در اشک چون جیحون من       نشنیدهای شب تا سحر آن ناله های زار من
یادت نمی آید که او می کرد روزی گفت و گو            می گفت بس دیگر مکن اندیشه گلزار من
اندازه خود را بدان نامی مبر زین گلستان                 این بس نباشد خود تو را کآگه شوی از خار من
گفتم امانم ده به جان خواهم که باشی این زمان      تو سرده و من سرگران ای ساقی خمار من
خندید و می گفت ای پسر آری ولیک از حد مبر         وانگه چنین می کرد سر کای مست و ای هشیار من
چون لطف دیدم رای او افتادم اندر پای او                  گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من
گفتا مباش اندر جهان تا روی من بینی عیان             خواهی چنین گم شو چنان در نفی خود دان کار من
گفتم منم در دام تو چون گم شوم بی جام تو            بفروش یک جامم به جان وانگه ببین بازار من

دسته‌ها:مولوی, عشق و عرفان